1. Rozliczanie czasu pracy kierowców.

  • prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowców oraz innej dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców, Kodeksu Pracy, rozporządzenia 561/2006, rozporządzenia 3821/85;
  • sporządzanie raportów naruszeń oraz sygnalizowanie wszelkich nieprawidłowości dot. rejestrowania czasu pracy kierowców;
  • sporządzanie raportów płacowych kierowców;
  • wdrażanie odpowiednich procedur przeciwdziałających powstawaniu naruszeń.


2. Kontrole organów administracyjnych ITD, PIP i innych.

  • przygotowanie firmy do kontroli w przedsiębiorstwie oraz do kontroli drogowych;
  • reprezentacja przedsiębiorcy w trakcie kontroli przez organy ITD i PIP w siedzibie firmy;
  • szkolenie kierowców z zakresu prawidłowego zachowania w trakcie kontroli drogowych.


3. Doradztwo transportowe.

  • prowadzenie szkoleń dla przedsiębiorców, kierowników transportu oraz kierowców;
  • bieżące doradztwo w zakresie interpretacji obowiązujących przepisów.


4. Doradztwo prawne.

  • pomoc prawna (pisma, odwołania) w sprawach spornych z organami administracji publicznej, m. in. z Inspekcją Transportu Drogowego oraz z Państwową Inspekcją Pracy;